REGULACJE ZEWNĘTRZNE

Dyrektywa MIFID

Dyrektywa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) powstała, by ujednolić oraz zwiększyć przejrzystość funkcjonowania rynków finansowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Głównym celem Dyrektywy jest podniesienie poziomu ochrony inwestorów w zakresie instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych.

Podstawą wdrożenia Dyrektywy MiFID do polskiego porządku prawnego jest Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. nr 211 poz.1384 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do Ustawy.

więcej o MIFID »

EMIR

EMIR, czyli European Market Infrastructure Regulation, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 648/2012 z dnia 4.07.2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, które weszło w życie 16.08.2012 r.

więcej o EMIR »

Kodeks etyki bankowej

Zasady dobrej praktyki bankowej przyjęte na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r.

Kodeks etyki bankowej

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act (dalej: FATCA) jest regulacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), której celem jest ograniczenie unikania opodatkowania przez amerykańskich podatników, którzy posiadają aktywa finansowe/rachunki w zagranicznych (z perspektywy USA) instytucjach finansowych a nie wykazują ich amerykańskim organom podatkowym. Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA z dnia 7 września 2015 r. wprowadza amerykańską regulację do polskiego porządku prawnego.

Czytaj więcej o FATCA