FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act

Foreign Account Tax Compliance Act (dalej: FATCA) jest regulacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), której celem FATCA jest ograniczenie unikania opodatkowania przez amerykańskich podatników, którzy posiadają aktywa finansowe/rachunki w zagranicznych (z perspektywy USA) instytucjach finansowych a nie wykazują ich amerykańskim organom podatkowym. FATCA została zaprojektowana z myślą o identyfikacji ww. podatników. Sposobem na osiągnięcie celu FATCA jest nałożenie na instytucje finansowe obowiązku przekazywania informacji o prowadzonych przez nie rachunkach/umowach zawieranych z amerykańskimi podatnikami.

Działania FM Bank PBP S.A. (dalej: Bank) w zakresie realizacji regulacji FATCA wynikają z zapisów Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, podpisanej w dniu 7 października 2014 r. (dalej: IGA lub Intergovernmental Agreement, Model 1A) oraz Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: Ustawa), która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2015 roku.

W ramach wypełniania wymogów stawianych przez IGA oraz Ustawę, Bank pobiera od swoich Klientów oświadczenia o spełnieniu lub braku spełnienia definicji podatnika USA. Szczegółowe informacje w zakresie definicji podatnika USA zostały zawarte w „Definicje kategorii podmiotów na potrzeby FATCA”.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a IGA, złożenie przez Klienta oświadczenia o spełnieniu definicji podatnika USA nakłada na Bank obowiązki sprawozdawcze w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej USA (za pośrednictwem organów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej) danych dotyczących rachunku i jego posiadacza, wskazanych w art. 2 ust. 2 lit. a IGA (w tym wielkości posiadanych aktywów).

Niezależnie od złożenia oświadczenia o braku spełnienia definicji podatnika USA, Bank zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności oświadczenia. W przypadku stwierdzenia przesłanek poddających w wątpliwość wiarygodność oświadczenia, Bank zobowiązany jest do wykonania obowiązków sprawozdawczych wskazanych w akapicie powyżej. W celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia Bank może wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych do weryfikacji wiarygodności oświadczenia.

Administratorem danych zawartych w oświadczeniu o spełnieniu lub braku spełnienia definicji podatnika USA jest Bank. Oświadczenie gromadzone jest na potrzeby realizacji przez Bank obowiązków dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami USA, wynikających z IGA oraz Ustawy.

Zgodnie z wytycznymi amerykańskiego urzędu skarbowego - IRS (The Internal Revenue Service) Bank uzyskał numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): MKHK3K.99999.SL.616 nadawany instytucjom zaliczanym do kategorii „participating financial institutions”.


Nota prawna

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny.

FM Bank PBP SA dołożył należytej staranności aby informacje zawarte w niniejszej publikacji nie były błędne lub nieprawdziwe na dzień ich publikacji, jednakże Bank i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność. Wyłączona jest odpowiedzialność Banku i jego pracowników za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania, w jakikolwiek sposób, przez Klienta niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.